REGELEMENTEN LIMBURG UNITED

Artikel 1 - Algemene bepalingen

 1. De vereniging genaamd Limburg United, hierna te noemen “de vereniging” is een informele vereniging met haar zetel in Heerlen.

 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging.
   

Artikel 2 - De vereniging bestaat uit
 

Leden:

 1. – pupillen
  – junioren
  – senioren
  – ereleden

   

 2. Pupillen zijn die leden die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt.

 3. Junioren zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.

 4. Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder.

 

Donateurs:

 1. Zijn niet speelgerechtigd

 2. Van 18 jaar en ouder hebben zij stemrecht
   

Artikel 3 - Clubkleuren

Het kleuren van de vereniging bestaan uit:

 • Wit (RGB 255, 255, 255)

 • Meuse River (RGB 0, 10, 54)

 • Lion Red (RGB 255,18, 0)

 • Goal Yellow (RGB 244, 255, 74)

 • Dribble Blue (RGB 18, 31, 235)
   

Het tenue van de vereniging bestaat uit Meuse River en Wit.

Artikel 4 - Het lidmaatschap
 

 1. De aanmelding geschiedt online door invulling en digitale ondertekening van het aanmeldingsformulier. Voor jeugdleden moet het formulier ondertekend worden door de wettelijk vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.

 2. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris van de vereniging met inachtneming van een opzeggingstermijn van een kalendermaand.

 

Artikel 5 - Contributie
 

 1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, bij voorkeur d.m.v. een automatische incasso. De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd, verhogingen buiten de indexering worden door de algemene vergadering vastgesteld. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

 2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, is voor het resterende deel van het verenigingsjaar geen contributie verschuldigd.

 

Artikel 6 - Rechten en plichten van leden en donateurs

 

Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben leden en donateurs de hierna te noemen rechten en plichten (tenzij anders vermeld).
 

 1. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.

 2. Seniorleden en donateurs van 18 jaar en ouder hebben het recht om deel te nemen aan discussies en stemmingen in de ledenvergaderingen.

 3. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres en/of bankrekeningnummer t.b.v. de automatische incasso

 4. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.

 5. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de KNVB.

 6. Alleen leden hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.

 

Artikel 7 - Algemene huis- en gedragsregels
 

1 Uitgangspunten

 1. Lid zijn van Limburg United is meer dan alleen voetballen en trainen. Ieder lid levert een bijdrage in welke vorm dan ook, ieder naar kunnen en mogelijkheden.

 2. Leden tonen in gedrag en woord respect voor andere leden, vrijwilligers, medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en supporters, ongeacht herkomst,huidskleur, geslacht,handicap of godsdienstige overtuiging.

 3. De seniorleden, leid(st)ers, trainers en ouders/verzorgers vervullen een voorbeeldfunctie voor de jeugdleden.

 4. Pesten, bedreigingen en intimiderend gedrag worden binnen Limburg United niet getolereerd.
   

2 Afval

Afval op de door ons gebruikte sportcomplexen, clubhuizen en in de kleedruimtes dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.

3 Drugs

Het gebruik en het in bezit hebben van drugs op de sportcomplexen en in de bijbehorende gebouwen is ten strengste verboden Bij constatering van gebruik en/of bezit van drugs kan door het bestuur de politie worden ingeschakeld; tevens kan het bestuur sancties opleggen.

4 Diefstal

Diefstal moet gemeld worden bij het bestuur. Een persoon die zich schuldig maakt aan diefstal, van welke aard ook, wordt meteen voorgedragen aan het bestuur. Van diefstal wordt altijd aangifte gedaan. De vereniging kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

5 Douchen

Na de training en/of wedstrijden wordt de spelers aanbevolen zich te douchen. Iedereen wordt dringend aangeraden om tijdens het douchen badslippers te dragen.

6 Fietsenstalling

Fietsen en bromfietsen dienen op een ordelijke en nette manier in de daarvoor gemaakte (brom)fietsenstalling geplaatst te worden.

7 Parkeerplaats

Auto’s dienen op de parkeerplaatsen te worden neergezet, en wel zodanig dat ook een ander er nog bij en/of weg kan. In verband met de bereikbaarheid van de velden voor een ambulance dient de toegangswegen naar de kantines en velden te allen tijde een vrije doorgang te hebben. De invalidenparkeerplaatsen zijn alleen voor invaliden. Oneigenlijk gebruik hiervan kan worden gemeld bij de politie.

8 Scheidsrechters

Respecteer en accepteer de beslissingen van de scheidsrechters, waar dan ook. Door de aanwezigheid van een scheidsrechter kunt u sporten. Net zoals u fouten maakt in de wedstrijd, kan dit ook de scheidsrechter overkomen.

9. Taalgebruik

Vloeken, schelden en het maken van discriminerende opmerkingen is kwetsend, en hoort in ieder geval niet thuis bij onze vereniging. Dit geldt uiteraard ook voor het uitdrukken in gebaren en gedrag. Spreek een ander eropaan als dit gebeurt.

10 Trainingen

Eventuele verhindering moet vooraf worden gemeld aan de trainer. Zonder meer wegblijven wordt niet geaccepteerd. Daarnaast gelden voor de trainingen de volgende regels: De training begint en eindigt altijd op tijd. De aanvangstijd van de training is de tijd dat iedereen op het veld aanwezig is en niet de tijd dat je in de kleedkamer moet zijn. (dat geldt zowel voor het team als voor de trainer)

Na de training wordt de kleedkamer netjes achtergelaten. De trainer ziet hierop toe. Gebruik altijd het veld en de kleedkamer zoals staat aangegeven op het overzicht als deze voorhanden zijn.

Artikel 8 - Straffen

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

 2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB, waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, worden, bij voorkeur via automatische incasso geïncasseerd.

 3. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een elftal, speler, grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van de KNVB wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.

 4. Bij overtreding van de huis- en gedragsregels kan het bestuur overgaan tot het opleggen van sancties.


Artikel 9 - Commissies

Technische commissie

 1. De TC Jeugd en TC Senioren zijn verantwoordelijk voor het technisch beleid en zijn samengesteld uit de technisch coördinatoren die zeer regelmatig overleg hebben met trainers en trainsters van alle teams binnen de vereniging.

 2. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van technische beleidsplannen.

 3. Beide technische commissies hebben regelmatig onderling overleg.

 4. Voor hun activiteiten zijn zij verantwoording verschuldigd aan het betreffende bestuur.

 

Artikel 10 - Gebouwen in gebruik bij de vereniging

 1. De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de door ons gebruikte gebouwen aanwezig.

 2. Houdt de kleedkamers zo netjes mogelijk. Dus bijvoorbeeld geen voetbalschoenen tegen de muur uitkloppen, en afval in de daarvoor bestemde afvalbakken doen. Ook de kleedkamer schoonmaken en netjes achterlaten behoort tot de verplichting van de gebruikers. De begeleiding behoort dit te controleren. Bij de jeugd is de trainer/begeleiding verplicht in de kleedkamer te blijven tot de laatste speler vertrokken is, en er verantwoordelijk voor dat de kleedkamer schoon is.

 3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de leden.

 

Artikel 11 - Wedstrijden

 1. De spelers zullen op een door het bestuur te bepalen wijze van hun indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhindering is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbetreffende team.

 2. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een trainer en een begeleider, aan te wijzen door het bestuur. De trainer is de eerstverantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het bestuur.

 3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.

 4. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de trainer en de begeleider.

 5. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden.

 

Artikel 12 - Aansprakelijkheid van de leden

Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging, en de tot de vereniging beschikbaar gestelde eigendomen van derde, aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

Artikel 13 - Verzekeringen

Limburg United heeft voor al haar geregistreerde leden een collectieve aansprakelijkheids- en een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekeringen hebben secundair karakter. Dat wil zeggen dat de verzekering ervan uit gaat dat de leden zelf een ongevallen- en een aansprakelijkheidspolis hebben. Wanneer een polis geen dekking geeft kan een beroep worden gedaan op de polis van Limburg United. De verzekering is van kracht tijdens alle verenigingsactiviteiten. Indien u een ongeval overkomt, kunt u bij het secretariaat een schadeformulier aanvragen. Aangeraden wordt dit dezelfde dag nog te doen waarop het ongeval u is overkomen.

 

Artikel 14 - Rookverbod

Voor alle door ons gebruikte clubgebouwen geldt een algeheel rookverbod, behoudens voor de daarvoor aangewezen ruimtes.

Artikel 15 - Wijziging van het huishoudelijk reglement

 1. Het huishoudelijk reglement kan, zolang het geen gevolgen heeft voor de statuten gewijzigd worden door een besluit van het bestuur.

 2. De wijziging wordt kenbaar gemaakt via de website van de vereniging.

 

Artikel 16 - Slotbepalingen

 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

 2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.

 3. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het verschijnen van de tekst op de website